Arrangør utbetaler beløpet i kontanter ved fremmøte, om ikke annet er avtalt. Honoraret er inkludert feriepenger hvis ikke annet er nevnt.

Arrangøren er økonimsik ansvarlig for tap og skade som er forårsaket av dens personale, gjester, samt uvedkommede personer.

Erstatningskravet er begrenset oppad til honorarets størrelse, gjeldende dag/dager.

Den engasjerte forplikter seg til å melde seg i god tid for orientering om stedets rutiner, pauser, opptreden o.l

Kontraktsbetingelser

Force Majuer
Denne avtale kan kun kansseleres ved Force Majeure ( Så som brann, generalstreik, landesorg, naturkatastrofe og krig) Engasjerte kan oppheve avtale ved legimitert sykdom el. svangerskap,
militær-/sivil-tjeneste, film-/musikk-opptak , TV-/riksdekende opptreden og langtidsengasjement.

Showhusets forpliktekser
Byrået forplikter seg til å gjøre sitt ytterste for å sikre arrangøren tilsvarende underholdning.

Engasjerte kan ikke trekkes i honoraret for sen ankomst forårsaket av offentlige tranportmidler eller trafikkuhell.

Showhuset
Showhuset opptrer som konsulent, og hefter således ikke økonomisk for denne avtalen, men forplikter seg til å forhandle med partene på beste måte ved eventuelle tvister.

Ved uforusette kansseleringer forplikter arrangør seg til å engasjere den engasjerte innen en periode på 60 dager, eller utbetale hele honoraret.

Konfliktøsning
Konflikter i forbindelse med denne kontrakt skal søkes avgjort ved forhandling mellom partene.Fører ikke slike forhandlinger frem innen 3 – tre – uker kan konflikten henvises til ordinær domstolsbehandling.
Oslo vedtas som verneting.