Kontraktbetingelser

Arrangør utbetaler beløpet i kontanter ved fremmøte, om ikke annet er avtalt. Honoraret er inkludert feriepenger hvis ikke annet er nevnt.

Arrangøren er økonomisk ansvarlig for tap og skade som er forårsaket av dens personale, gjester, samt uvedkommende personer.

Erstatningskravet er begrenset oppad til honorarets størrelse, gjeldende dag/dager.

Den engasjerte forplikter seg til å melde seg i god tid for orientering om stedets rutiner, pauser, opptreden o.l.

Force Majeure


Denne avtale kan kun kanselleres ved Force Majeure ( Så som brann, generalstreik, landesorg, naturkatastrofe og krig) Engasjerte kan oppheve avtale ved legitimert sykdom el. svangerskap,
militær-/sivil-tjeneste, film-/musikk-opptak , TV-/riksdekkende opptreden og langtidsengasjement.

Showhusets forpliktelser

Byrået forplikter seg til å gjøre sitt ytterste for å sikre arrangøren tilsvarende underholdning.

Engasjerte kan ikke trekkes i honoraret for sen ankomst forårsaket av offentlige transportmidler eller trafikkuhell.

Showhuset

Showhuset opptrer som konsulent, og hefter således ikke økonomisk for denne avtalen, men forplikter seg til å forhandle med partene på beste måte ved eventuelle tvister.

Ved uforutsette kanselleringer forplikter arrangør seg til å engasjere den engasjerte innen en periode på 60 dager, eller utbetale hele honoraret.

Konfliktløsning

Konflikter i forbindelse med denne kontrakt skal søkes avgjort ved forhandling mellom partene. Fører ikke slike forhandlinger frem innen 3 – tre – uker kan konflikten henvises til ordinær domstolsbehandling.
Oslo vedtas som verneting.